بسته 100 عددی بید Pack of 100 bids
قیمت: ۵۲,۵۰۰ تومان

بسته 100 عددی

بسته 100 عددی

برنده های گذشته این محصول در مزایده های فروشگاه حراجی آنلاین کالاکشن
maxx8895
مبلغ پیشنهادی : ۱۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۲,۰۰۰ تومان
۲۲ تیر ۱۴۰۰
teorx
مبلغ پیشنهادی : ۱۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۲,۰۰۰ تومان
۲۴ تیر ۱۴۰۰
rolex2005
مبلغ پیشنهادی : ۱۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۲,۰۰۰ تومان
۲۵ تیر ۱۴۰۰
rude_bni
مبلغ پیشنهادی : ۸,۰۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۴,۴۵۰ تومان
۲۹ تیر ۱۴۰۰
rasoul16
مبلغ پیشنهادی : ۷۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۵۱,۸۰۰ تومان
۳۰ تیر ۱۴۰۰
parsamohamadi
مبلغ پیشنهادی : ۷,۲۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۵,۳۰۰ تومان
۳۱ تیر ۱۴۰۰
sina_mss
مبلغ پیشنهادی : ۱۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۲,۰۰۰ تومان
۶ مرداد ۱۴۰۰
imanbshr
مبلغ پیشنهادی : ۱۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۲,۰۰۰ تومان
۷ مرداد ۱۴۰۰
ktdihfoflhdoyd8u
مبلغ پیشنهادی : ۱,۴۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۵۱,۰۵۰ تومان
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
kalshkni
مبلغ پیشنهادی : ۱,۷۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۵۰,۷۵۰ تومان
۲ شهریور ۱۴۰۰
zahrasafavi
مبلغ پیشنهادی : ۱۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۲,۰۰۰ تومان
۶ شهریور ۱۴۰۰
aliwise
مبلغ پیشنهادی : ۴۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۵۲,۰۵۰ تومان
۷ شهریور ۱۴۰۰
pouryapm
مبلغ پیشنهادی : ۹,۳۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۳,۱۵۰ تومان
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
mohamadqwert
مبلغ پیشنهادی : ۷,۱۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۵,۴۰۰ تومان
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
boop
مبلغ پیشنهادی : ۵,۳۵۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۷,۱۵۰ تومان
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
mhmdswa
مبلغ پیشنهادی : ۶,۰۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۶,۵۰۰ تومان
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
elias1369
مبلغ پیشنهادی : ۱۰,۵۰۰ تومان
میزان سود از حراجی : ۴۲,۰۰۰ تومان
۲۶ شهریور ۱۴۰۰